سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که نخواهد آبرویش بریزد ، از جدال بپرهیزد . [نهج البلاغه]